Timglas

NATALIE SUTINEN

ARTIST & DIRECTOR


TIMGLAS

Umeå konsthall 2019- 2020

I tältstäder för hemlösa, flyktingar som tvingas att leva under förhållanden som finns beskrivna i stommen av våra sängar. Sover vi gott? Som leksaken vi köper i många varuhus finns där spiralen Slinky; en trappfjäder som, när du släpper den nerför en trappa så vandrar den helt av sig själv. Likt slinky så består mitt verk av av spiraler. Ett platsspecifikt verk för Rånäs slott. En perfekt kontrast till hemlöshet. Min installation som är 4 uppställda tält av råa sängstommar, breder ut sig i parken likt ett blivande tältläger. Som en kommentar till den cirkulära tiden där cirkel följer cirkel utan början och slut. Idag har antalet flyktingar ökat på grund av fler krig, och att konflikterna i världen har ökat. En ny utveckling har förvärrat situationen för flyktingar, då allt fler länder vägrar att ta emot dem och stänger sina gränser. Ett klimat av xenophebia breder ut sig på grund av en politisk retorik som målar upp flyktingarna som terrorister. Men flyktingar kommer inte med kriget. De flyr ifrån kriget. En oförutsett hög siffra i de senaste beräkningarna, 65,3 miljoner människor, har fördrivits från sina hem på grund av krig och förföljelse, rapporterar FN: s flyktingkommissariat (UNHCR). Den nya siffran är inte bara ett rekord för 2000-talet, det är också första gången siffrorna har passerat 60 miljoner – vilket innebär att en av varje 113:e människa i världen är nu antingen asylsökande, internflykting eller flykting, säger FN. Hälften av dem är barn.

 

 

In tents for homeless refugees forced to live under conditions described in the frame of our beds. Do we sleep well? As the toy we buy in many department stores there is the slinky spiral; a stair spring which, when you drop it down a staircase, completely wanders by itself. Like slinky, my works consist of spirals. A site-specific work for Rånäs Castle. A perfect contrast to homelessness. My installation, which is 4 set tents of raw bedside beds, expands in the park like a future tent camp. As a comment to the circular era where circle follows circle without beginning and end. Today, the number of refugees has increased due to more war, and the conflicts in the world have increased. A new development has worsened the situation of refugees, as more and more countries refuse to accept them and close their borders. A climate of xenophebia spreads out because of a political rhetoric that paints refugees as terrorists. But refugees do not come with the war. They are fleeing from war. An unforeseen high figure in recent estimates, 65.3 million people, has been expelled from their homes because of war and persecution, reports the UN Commission on Refugee Commissioners (UNHCR). The new figure is not just a record for the 21st century, it's also the first time the figures have passed 60 million - meaning that one in every 113th people in the world is now either asylum seekers, internally refugees or refugees, the UN says. Half of them are children.(The number was retrieved in - 2017)

OTHER PROJECTS

HÉRON – FRAGRANCE OF VIOLENCE

Art Film

KVICKSILVER

Art Film

ART

Previous work

GET IN TOUCH


Studio address: Tobaksvägen 32, Farsta

Email: kontakt@nataliesutinen.se

NATALIE SUTINEN

 


Artist and  Director

© Copyright. All Rights Reserved.