rhizome

NATALIE SUTINEN

ARTIST & DIRECTOR


TANKEÖVERFÖRINGAR 

första och andra sättet
Till “Tankeöverföringar första sättet” och “Tankeöverföringar andra sättet” har jag använt material från min film “Kvicksilver”. Vi spelade in filmen i ett stort hus beläget nära Kalmar sommaren 2018. Atmosfären på inspelningsplatsen präglades starkt av ägarna, en bohemisk familj som iof inte var där fysiskt, men som på ett underligt vis lämnat allt som om de bara var ute på en kort promenad. Känslan var att de strax skulle återvända till sin kaffekopp som stod på bordet, bredvid studier av äldre utdöda växter, som herr Morin samlat på 20-talet. De hade sin hemvist i huset under sommarhalvåret efter att ha tillbringat  vintrarna  i någon del av Afrika eller i något annat land öster om eden. Absint, tobak från tropiker och lite udda litteratur med utkarvade lönnfack kunde en hitta mellan skolböckerna i det lilla biblioteket höger om trappan. Den som ledde upp till övervåningen där den gamla sidensoffan stod. På väggen över orgeln hängde en rutten spegel och en något skavd men vackert inramat fotografi av okända människor, ledigt ståendes bredvid en elefant. Samtidigt med familjen huserade också eminenta skådespelare i sommarbostaden, där de också övade sina roller för kommande lokala föreställningar. Deras skådespel och familjens många samlade minnen blev så småningom mina, en Utopi var återfunnen och föryngringsprocessen började gro. Nu kunde jag skapa min berättelse, mitt Paradis, i mitt Amazonas. 


El Rio de Luz är den spanska titeln för The River of Light, också känd som Morning in the Tropics. En oljemålning från 1877, av den Amerikanska landskapsmålaren Frederic Edvin Church. Church arbete kritiserades ofta för att ha ett överflöd av detaljer och en känsla av melodrama. På föraktfullt sätt beskrevs dramatiken i hans arbete som bristfällig i handling och med överdrivet spel. Men 1880 skrev en ansedd konstkritiker att målningen är en ”droppridå”, med vilket han menade att Morning in the Tropics är gjort av ett Geni – ”Det inte är att måla. Det är den mystiska återskapandet och uppståndelsen av jorden och människan.”

 

Målningen skiljer sig anmärkningsvärt från hans tidigare monumentala dukar, och även om en hög grad av realism och detaljrikedom kvarstår, så är landskapet Morning in the Tropics mer lokalt och försöker inte längre fånga flera topografier eller klimatzoner i en bild. 

Är det så att naturens snabba förändring syntes i de många  förlagor och skisser konstnären gjorde, under sina resor i Sydamerika 20 år tidigare? Likt ett magiskt framträdande av en teckning på vitt papper såg han kanske tecken på jordens undergång. 

I paritet med beskrivningen av Churches kanske största och sista psykiska landskap, har mina verk inte heller någon handling som ger oss något snabbt svar. I filmens detaljerade beskrivning av platsen finns det inga skiljelinjer mellan vad som är sant och falskt, utan gränserna suddas ut. 


Bakom en ridå av romantik gömmer sig en levnadsbana som skapar frågor. Jag har nu presenterat olika slags vålnader, men ett vida spöke finns–  ett öde som väntar oss alla. 

När vi tror filmen är slut och eftertexterna rullat förbi blixtrar det till och ögonblicket därpå framträder en kvinna i scenens mitt likt ett benrangel med höjd lie i samma nivå, långt bort i horisonten går vålnaden mot oss och för varje steg förvandlas is till öken.


Regi, manus, filmfotograf:  Natalie sutinen


Medverkande: Siri Sutinen Lundqvist, Ilyan Sutinen Lundqvist,

Elvin Kander, Dante Kander och Natalie Sutinen.

Röst:  Tintin Anderzon

Text: Kajsa Grytt

Vtx, Ljud decign, klipp: David Nord

En Paska Akka produktion.

THOUGHT TRANSFERS

first and second way
For "Thought Transfers First Way" and "Thought Transfers Second Way" I have used material from my film ”Quicksilver”. We shot the film in a large house located near Kalmar the summer of 2018. The atmosphere at the filming location was strongly influenced by the owners, a bohemian family who were not physically there, but who in a strange way left everything as if they were just out for a short walk . The feeling was that they would soon return to their coffee cup that was on the table, next to studies of older extinct plants, which Mr. Morin had collected in the 1920s. They lived in the house during the summer months after spending the winters in some part of Africa or in some other country east of the oath. Absinthe, tobacco from the tropics and a bit odd literature with carved maple compartments could be found between the school books in the small library to the right of the stairs. The one that led up to the upper floor where the old silk sofa stood. On the wall above the organ hung a rotten mirror and a slightly scuffed but beautifully framed photograph of unknown people, standing easily next to an elephant. At the same time as the family, eminent actors also lived in the summer residence, where they also rehearsed their roles for upcoming local performances. Their spectacle and the family's many collective memories eventually became mine, a Utopia was rediscovered and the rejuvenation process began to grow. Now I could create my story, my Paradise, in my Amazon.


El Rio de Luz is the Spanish title for The River of Light, also known as Morning in the Tropics. An oil painting from 1877, by the American landscape painter Frederic Edvin Church. Church work was often criticized for having an abundance of details and a sense of melodrama. Contemptuously, the drama of his work was described as flawed in action and with excessive play. But in 1880, a respected art critic wrote that the painting is a "drop curtain", by which he meant that Morning in the Tropics is made by a Genius - "It is not to paint. It is the mysterious re-creation and resurrection of the earth and man. ”


The painting differs remarkably from his earlier monumental canvases, and although a high degree of realism and richness of detail remains, the landscape Morning in the Tropics is more local and no longer tries to capture multiple topographies or climate zones in an image.

Is it so that the rapid change of nature was seen in the many models and sketches the artist made, during his travels in South America 20 years earlier? Like a magical appearance of a drawing on white paper, he may have seen signs of the doom of the earth.

In parity with the description of perhaps Churche's perhaps greatest and last psychic landscape, my works also have no action that gives us a quick answer. In the film's detailed description of the place, there are no dividing lines between what is true and false, but the boundaries are blurred.


Behind a curtain of romance hides a life path that creates questions. I have now presented different kinds of ghosts, but there is a wide ghost - a fate that awaits us all.

When we think the film is over and the subtitles have rolled by, it flashes and the moment after, a woman appears in the middle of the stage like a skeleton with a high scythe at the same level, far away on the horizon the ghost walks towards us and with each step ice turns into desert.
Director, screenwriter, cinematographer: Natalie Sutinen


Cast: Siri Sutinen Lundqvist, Ilyan Sutinen Lundqvist,
Elvin Kander, Dante Kander and Natalie Sutinen.
Voice: Tintin Anderzon
Text: Kajsa Grytt
Vtx, Sound decign, clip: David Nord
A Paska Akka production.

NATALIE SUTINEN

 


Artist and  Director

GET IN TOUCH


Studio address: Tobaksvägen 32, Farsta

Email: kontakt@nataliesutinen.se

© Copyright. All Rights Reserved.