I skuggan av en himmel

NATALIE SUTINEN

ARTIST & DIRECTOR


I SKUGGAN AV EN HIMMEL

Konstakademien 14 april - 13 maj - 2012  

I sin nya utställning på Konstakademien med titeln “I skuggan av en himmel” väljer hon emellertid att (nästan) enbart arbeta med fotografier som plockats fram ur glömskan. Många av dem är medvetet eller omedvetet tekniskt ganska usla, med rörelseoskärpa och märklig komposition. Ibland är motiven så märkvärdiga att man undrar vad som försiggår, som när vi betraktar en grupp människor med uppfällda paraplyer som tagit skydd under träden i skogsbrynet. Andra gånger tangerar Sutinens urval den känslovärld som bland andra Petra Lindholm arbetat med, vinden som drar genom gardinen i ett öppet fönster och påminner oss om att det förflutna en gång för alltid är borta.

 

Mitt i utställningslokalen på ett bord står ett par skulpturhuvuden med speglar framför ansiktena. En lite väl enkel symbolik kan man tycka, ända tills relationen mellan dem och fotografierna blir uppenbar. Natalie Sutinens utställning handlar inte om foto, utan om vårt personliga förhållande till alla bilder som medel för att upptäcka oss själva. Hennes lågmälda och anspråkslösa undervisning i perceptionspsykologi avtäcker inga dramatiska sanningar, men den manar oss alla till en nödvändig ödmjukhet inför alla tvärsäkra påstående om vad som är verkligt och autentiskt.

 

 

 

(Text: Anders Olofsson, konsten.net)

In her new exhibition  entitled "In the Shadow of a Sky” at the Royal Academy, she chooses to (almost) only work with photographs taken out of oblivion. Many of them are deliberately or unconsciously technically rather untrue, with motion blur and strange composition. Sometimes the motives are so remarkable that you wonder what's going on, like when we regard a group of people with raised umbrellas that have sheltered under the trees in the woods. Other times, Sutinen's selection features the emotional world that, among other things, Petra Lindholm has worked with, the wind pulling through the curtain in an open window, reminding us that the past is once gone forever.

 

In the middle of the showroom on a table stands a pair of sculpture heads with mirrors in front of the faces. A little simple symbolism can be found until the relationship between them and the photographs becomes evident. Natalie Sutinen's exhibition is not about photo but about our personal relationship with all images as a means of discovering ourselves. Her low-key and unassuming teaching in perception psychology reveals no dramatic truths, but urges us all toa a necessary humility for all the confident claims about what is real and authentic.

 

 

 

(Text: Anders Olofsson, konsten.net)

OTHER PROJECTS

HÉRON

Photo prints

ART

Previous work

KVICKSILVER

Art Film

GET IN TOUCH


Studio address: Tobaksvägen 32, Farsta

Email: kontakt@nataliesutinen.se

NATALIE SUTINEN

 


Artist and  Director

© Copyright. All Rights Reserved.