Jag flydde förgäves

NATALIE SUTINEN


ARTIST, DIRECTOR

& PRODUCTION DESIGNER

JAG FLYDDE FÖRGÄVES


Växjö Konsthall, 2013.9.2 - 10.20

Neo-surrealist is a possibly description of Natalie Sutinen's artistry. The prefix "neo" indicates that Natalie stands for something else than 30's surrealists. The older generation of surrealists set clear rules for the art, while Natalie does not hesitate to throw about conventions and erase borders - the limits of what she allows to inspire in her work and the boundaries between the conscious and the unconscious. Similarly, It´s with the installations in the exhibition. They stand tight without clear boundaries between each other. It is up to the viewer to draw their own dividing lines or just stay precisely there in the gap. Between dream and reality or between the conscious and the unconscious.

 

Sutinen strives for openness in its work. She gladly avoids explanations of how things are, and maybe, perhaps, looking for somewhere in the middle of the uncertainty. A hovering feeling that makes the viewer almost understand.

 

Like a stream where impressions, images and thoughts like small leaves and twigs glides past completely silently, leaving a small sensation or feeling.  Sutinen art lingers slightly, just like the late summer fly that follows you a bit in to the fall. The song of the rainy month is not just the fly that sings. Natalie's vanity-like art sings the decays law. In the work ”Hörmånad”, the time is under a glass cup. ”Vision of Nata” is taking place in an old school cabinet. Is the time out or is the time in?

 

In this exhibition, Slinky, a site-specific work for Växjö Art Hall, is also presented. Slinky is also the name of the toy stair spring which, when dropping it down, for example a staircase, wanders completely by itself. Natalie's work, like the toy, consists of spiral springs. As a comment to the circular era where circle follows circle without beginning and end.

 

(Text: Filippa De Vos, Växjö konsthall)

Neo-surrealist är möjligen en hyfsad beskrivning av Natalie Sutinens konstnärskap. Förleden ”neo” signalerar att Natalie står för något annat än 30-talets surrealister. Den äldre generationen surrealister satte tydliga spelregler för konsten, medan Natalie inte drar sig för att kasta om konventioner och sudda gränser – gränserna för vad hon tillåter inspirera i sitt arbete och gränserna mellan det medvetna och det omedvetna. På samma sätt är det med installationerna i utställningen. De står tätt utan tydliga gränser mellan varandra. Det är upp till betraktaren att dra sina egna skiljelinjer eller bara stanna precis där i mellanrummet. Mellan dröm och verklighet eller mellan det medvetna och det omedvetna.

 

Sutinen strävar efter öppenhet i sina verk. Hon undviker gärna förklaringar till hur saker och ting ligger till och söker kanske snarare läget mitt emellan, i ovissheten. En svävande känsla som gör att betraktaren bara nästan förstår. Ungefär som en bäck där intryck, bilder och tankar likt små löv och kvistar glider förbi helt tyst och stilla och lämnar kvar en liten förnimmelse eller känsla.

 

Sutinens konst dröjer sig kvar en aning, precis som sensommarens flugsurr följer dig en bit in på hösten. Rötmånadens lovsång är det inte bara flugan som sjunger. Natalies vanitasliknande konst sjunger rötans lov den med. I verket Hörmånad pågår tiden under en glaskupa. I Visions of Nata pågår tiden i ett gammalt skolskåp. Är tiden ute eller är tiden inne?

 

I denna utställning presenteras även Slinky, ett platsspecifikt verk för Växjö konsthall. Slinky är även namnet på leksaken trappfjäder som, när du släpper den nerför exempelvis en trappa, vandrar helt av sig själv. Natalies verk består, liksom leksaken, av spiralfjädrar. Som en kommentar till den cirkulära tiden där cirkel följer cirkel utan början och slut.

 

(Text: Filippa De Vos, Växjö konsthall)

NATALIE SUTINEN


 


Artist, director

& production designer

GET IN TOUCHStudio address: Tobaksvägen 32, Farsta

Email:kontakt@nataliesutinen.se

© Copyright. All Rights Reserved.